Logo
Neviete si rady? Zavolajte.
(Po-Pia, 9-17 hod.)
0 ks
za 0 €
Nákupný košík je prázdny
Potrebujete poradiť? Neváhajte nás kontaktovať.
 1. Úvod
 2. Obchodné podmienky
OBCHODNÉ PODMIENKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 

Všeobecné ustanovenia

Nasledujúce všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré vyplývajú z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim : Klaudia Bogyai, IČO: 35280221, Bratislavská 77/45, 931 01  Šamorín (ďalej len ,,predávajúci“) a kupujúcim - spotrebiteľom : osoba kupujúca výrobok na internetovej stránke elektronického obchodu www.archas.sk (ďalej len „obchod“).

Predmetom tejto zmluvy je kúpa a predaj výrobkov na internetovej stránke obchodu predávajúceho.

Zmluvnými stranami sa podľa týchto VOP rozumejú kupujúci a predávajúci, ktorí uzatvárajú kúpnu zmluvu.

Tieto VOP v znení platnom v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že zmluvné strany uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú individuálne podmienky odlišné od týchto VOP, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito VOP.

Kupujúcim – spotrebiteľom sa podľa týchto VOP rozumie každá fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

Kúpna zmluva vzniká momentom potvrdenia prijatej objednávky kupujúceho predávajúcim, čím zároveň vznikajú medzi zmluvnými stranami vzájomné práva a povinnosti vymedzené kúpnou zmluvou a týmito VOP. Potvrdenie prijatia objednávky prebieha elektronickou formou. Potvrdenie o doručení objednávky, ktoré je automaticky generované nie je potvrdením o prijatí objednávky predávajúcim. Predávajúci záväzne potvrdzuje prijatie objednávky odoslaním e-mailu kupujúcemu POTVRDENIE OBJEDNÁVKY, ktorý obsahuje všetky stanovené náležitosti: názov objednaného výrobku, jeho množstvo, informácia o dostupnosti, doba dodania a potvrdenie celkovej kúpnej ceny a doručovacie informácie o kupujúcom.

Potvrdenie objednávky obchodom prebieha spravidla počas pracovných dní bezodkladne, najneskôr však do 8 hodín od prijatia objednávky. Objednávky vytvorené kupujúcim počas víkendu a sviatku budú predávajúcim potvrdené ihneď v nasledujúci pracovný deň.

V čase uskutočnenia objednávky výrobku kupujúcim na internetovej stránke obchodu je kúpna cena každého výrobku vždy uvedená. Predávajúci nie je platcom DPH. Pri uzatváraní objednávky sa k cene prirátavajú náklady na poštovné/prepravné a balné, prípadne cena dobierky, pokiaľ bola takáto možnosť kupujúcim zvolená.

Cena uvádzaná pri produkte nezahŕňa cenu dopravy prípadne iné voliteľné služby. Všetky obchodné a iné akcie platia do vypredania zásob internetového obchodu, ak pri danom výrobku nie je uvedené inak.

Kupujúci má právo v lehote do 24 hodín od odoslania objednávky zrušiť objednávku  prostredníctvom e-mailu na archas.info@gmail.com. Kupujúci je povinný v oznámení o zrušení objednávky uviesť celé meno, na koho bola objednávka uskutočnená, e-mail a číslo objednávky. V prípade zrušenia objednávky, predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace s týmto zrušením. Ak kupujúci dopredu zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu alebo jej časť pred časom zrušenia objednávky, je predávajúci povinný vrátiť kúpnu cenu alebo jej časť v lehote najneskôr do 14 dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho.

Vlastnícke práva k výrobku prechádzajú na kupujúceho až po jeho prevzatí a/alebo zaplatení.

Predávajúci je oprávnený kedykoľvek upraviť predajnú cenu výrobku, ktorá je uvedená na internetovej stránke obchodu. Takáto zmena sa nevzťahuje na kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou ceny, bez ohľadu na to, že ešte neprišlo k dodaniu výrobku.

Ak kupujúci po prevzatí zistí akékoľvek poškodenie je kupujúci povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť predávajúcemu na e-mail archas.info@gmail.com v lehote do 24 hodín od prevzatia výrobku.

Práva a povinnosti predávajúceho

Predávajúci je povinný na základe záväzne potvrdenej objednávky dodať kupujúcemu výrobok v dohodnutom množstve, kvalite, lehote, riadne ho zabaliť a zabezpečiť prepravu spôsobom potrebným na jeho ochranu a uchovanie.

Predávajúci je povinný najneskôr spolu s výrobkom odovzdať kupujúcemu v písomnej alebo elektronickej forme všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie zakúpeného výrobku a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky (ako sú napríklad návod v slovenskom jazyku, daňový doklad).

Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný výrobok.

Ak v prípade nedostupnosti výrobku alebo vypredania zásob, nie je schopný predávajúci dodať výrobok kupujúcemu v lehote dohodnutej v kúpnej zmluve, určenej týmito VOP alebo za dohodnutú kúpnu cenu, je povinnosťou predávajúceho ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie, poprípade možnosť odstúpenia od kúpnej zmluvy pre kupujúceho (storno objednávky). Odstúpenie od kúpnej zmluvy alebo storno objednávky je možné zaslaním e-mailu kupujúcim. V prípade uhradenia kúpnej ceny kupujúcim alebo jej časti, je povinnosťou predávajúceho vrátiť všetky platby a teda už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov v lehote do 14 dní odo dňa doručenia e-mailu o odstúpení od kúpnej zmluvy resp. stornovania objednávky kupujúcemu na ním uvedený bankový účet, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Pokiaľ nedôjde ani k prijatiu náhradného plnenia ponúkané predávajúcim a ani kupujúci neodstúpi od kúpnej zmluvy, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy. V prípade uhradenia kúpnej ceny kupujúcim alebo jej časti, je predávajúci povinný vrátiť už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy, kupujúcemu.

Práva a povinnosti kupujúceho

Predávajúci oboznámil kupujúceho o povinnosti zaplatiť kúpnu cenu. Táto povinnosť je súčasťou záväzne potvrdenej objednávky.

Kupujúci má právo na dodanie výrobku v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami.

Kupujúci je povinný výrobok prevziať, ktorý bol objednaný a dodaný a zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie.

Kupujúci odoslaním objednávky súhlasí s týmito VOP.

Dodacie a platobné podmienky

Pri každom výrobku na internetovej stránke obchodu je uvedená obvyklá dostupnosť výrobku aj s termínom jeho expedície.

Predávajúci je povinný záväznú objednávku splniť a dodať výrobok kupujúcemu bezodkladne, najneskôr do 15 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ sa nedohodli v kúpnej zmluve inak. Pokiaľ si túto povinnosť predávajúci nesplnil, môže ho kupujúci vyzvať, aby dodal vec v ním určenej primeranej dodatočnej lehote. Ak nedôjde k dodaniu veci ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, je kupujúci oprávnený odstúpiť od zmluvy.

Povinnosťou kupujúceho je výrobok prevziať na dohodnutom mieste, podľa kúpnej zmluvy alebo iným spôsobom v čase pred doručovaním. Kupujúci je povinný výrobok prevziať v časovom rozsahu, ktoré je predávajúcim alebo jeho zástupcom, povereným doručiť a kupujúcim dohodnuté v kúpnej zmluve alebo iným spôsobom v čase pred doručovaním.

Ak výrobok dopraví predávajúci kupujúcemu na dohodnutom miesto a v časovom rozsahu, je povinnosťou kupujúceho výrobok prevziať osobne alebo zabezpečiť prevzatie osobou splnomocnenou kupujúcim. Kupujúci je povinný podpísať protokol o zaplatení kúpnej ceny, o doručení a o odovzdaní. Povinnosťou tretej osoby splnomocnenej na prevzatie je predložiť predávajúcemu kópiu záväzne potvrdenej objednávky. Okamihom doručenia kupujúcemu sa výrobok považuje za dodaný. Doručením výrobku kupujúcemu sa rozumie dodanie výrobku na dohodnuté miesto, jeho prevzatie kupujúcim alebo treťou osobou splnomocnenou kupujúcim a podpísanie protokolu o zaplatení kúpnej ceny a doručení a odovzdaní výrobku kupujúcim alebo treťou osobou splnomocnenou kupujúcim.

Ak bude potrebné opakované dodanie z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste a v časovom rozsahu určenom v kúpnej zmluve bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od kúpnej zmluvy, vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady vo výške skutočných nákladov za vzniknutú škodu. Všetky vzniknuté náklady hradí kupujúci.

Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda výrobok, ako aj jeho obal, bezprostredne pri jeho doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že výrobok alebo obal je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav výrobku. V prípade zistenia poškodenia pri jeho prevzatí kupujúcim je povinný ihneď pri prevzatí vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia (škodový zápis), ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže predávajúci po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnúť odstránenie nedostatku výrobku, zľavu na výrobok a v prípade neodstrániteľných chýb na výrobku dodať kupujúcemu nový. Pokiaľ kupujúci odmietne prevziať dodaný výrobok s vadami, všetky účelne vynaložené náklady na vrátenie predávajúcemu znáša predávajúci.

Kupujúci ku každému zaslanému a prevzatému výrobku obdrží faktúru e-mailom, ktorá zároveň slúži ako záručný list.

 • Platobné podmienky

Pri uskutočňovaní objednávky a vypĺňaní povinných údajov kupujúcim k úspešnému doručeniu objednaného výrobku zvolí platbu dobierkou alebo platbu vopred na bankový účet predávajúceho.

Predávajúci umožňuje kupujúcemu uskutočniť platbu vopred a to prevodom na bankový účet predávajúceho. Číslo bankového účtu v tvare IBAN uvádza predávajúci v informatívnom e-maily, ktorý kupujúci obdrží obratom po vytvorení objednávky prostredníctvom internetovej stránky obchodu. Povinnosťou kupujúceho je pri uskutočňovaní platby bankovým prevodom uviesť variabilný symbol („VS“), a tým je číslo objednávky z informatívneho e-mailu.

Pri platbe na účet vopred je predávajúci povinný zaslať objednaný výrobok podľa kúpnej zmluvy až po obdržaní platby na jeho účet. Ak predávajúci neobdrží od kupujúceho platbu na bankový účet uvedený v informatívnom e-maily v lehote do 5 dní od objednania výrobku, predávajúci má právo uvedenú objednávku stornovať a poskytnúť výrobok tretej osobe. O tejto skutočnosti bude kupujúci riadne a včas informovaný prostredníctvom e-mailu obchodu.

V prípade zvolenia platby dobierkou, je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu výrobku dohodnutú v kúpnej zmluve vrátane nákladov na doručenie výrobku v mieste a čase dodania prostredníctvom spoločnosti vykonávajúcej kuriérske služby.

Možnosti platby za objednaný produkt : Dobierka, Platba na účet vopred

 • Dodacie podmienky

Väčšina výrobkov predávaných prostredníctvom internetového obchodu je vyrábaných v obvyklom množstve jeden kus, čím sa stávajú jedinečným výrobkom pre kupujúceho. V prípade, ak na takýto výrobok uskutoční objednávku viac ako jeden kupujúci, bude uzavretá kúpna zmluva s kupujúcim, ktorý uskutoční objednávku najskôr. Následne ďalšieho kupujúceho, ktorý uskutočnil objednávku na takýto výrobok predávajúci informuje o tejto skutočnosti prostredníctvom e-mailu a predávajúci je oprávnený poskytnúť alternatívu v podobe iného podobného výrobku, prípadne po vzájomnej dohode objednávku stornovať a v prípade uskutočnenia platby vopred na bankový účet predávajúceho, obratom kupujúcemu, najskôr po pripísaní platby na bankový účet predávajúceho, tieto prostriedky, najneskôr do 14 dní, vráti na účet späť.

Zvyčajná doba dodania od potvrdenia objednávky predávajúcim je 3 – 4 pracovné dni.

Predávajúci neručí za oneskorené dodanie zavinené doručovacou kuriérskou službou, udaním nesprávnej alebo neúplnej adresy kupujúceho a tým spôsobené nedodanie výrobku. Pri opätovnom odoslaní výrobku zanáša náklady s tým spojené kupujúci.

Kupujúci má  pri uskutočňovaní objednávky na výber z možností doručenia, a to:

Prostredníctvom zásielkovej služby Packeta na zvolené výdajné miesto

Prostredníctvom zásielkovej služby Packeta na adresu

Osobný odber – predávajúci NEUMOŽŇUJE kupujúcemu prostredníctvom internetového obchodu osobný odber.

Doručenie mimo územia Slovenska je možné dohodnúť individuálne.

Služba Ušijeme pre Vás – výroba na mieru zákazníka

Výroba na želanie kupujúceho je podmienená vzájomnej dohode a upresnení si požiadaviek kupujúceho a možností výroby predávajúceho prostredníctvom emailovej, príp. telefonickej konzultácie ( týka sa najmä : farebnej kombinácie, výberu látok a samozrejme ich dostupnosti, farieb zipsov a šnúrok, požiadavky na vlastné rozmery, a i. ).

Pri objednávkach podľa osobitným požiadaviek kupujúceho a výroby na mieru je po odsúhlasení oboch zmluvných strán požadovaná predfaktúra vo výške 50 % hodnoty objednávky. Zvyšných 50 % hodnoty objednávky zaplatí kupujúci pri dodaní objednávky.

Toto sa vzťahuje aj na výrobu vo väčšom počte toho istého výrobku podľa zadania kupujúceho.

Ak už je takáto služba v procese realizácie, príp. zrealizovaná a pripravená na odoslanie, nie je možné túto objednávku už zrušiť, alebo pozmeniť, nakoľko bola kúpna zmluva uzavretá písomne podľa individuálnych podmienok a taktiež nie je možnosť na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

Odstúpenie od zmluvy a reklamácia produktu

Záručná doba na nový výrobok je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia výrobku kupujúcim.

Pri všetkých rozmeroch každého výrobku je možná akceptovateľná odchýlka do 1 cm.

V prípade, že výrobok pri prevzatí kupujúcim nezodpovedá kúpnej zmluve, je kupujúci povinný bezodkladne o tejto skutočnosti upovedomiť predávajúceho. V prípade, ak:

 • sa jedná o chybu odstrániteľnú, kupujúci má právo, aby bola bezplatne, riadne a včas odstránená bez zbytočného odkladu, prípadne na výmenu veci. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci má právo namiesto odstránenia chyby vymeniť výrobok za bezchybný
 • sa jedná o chybu neodstrániteľnú, ktorá bráni tomu, aby bol výrobok riadne užívaný, má kupujúci právo na výmenu veci, prípadne na odstúpenie od kúpnej zmluvy
 • sa jedná o chybu neodstrániteľnú, ktorá však nebráni tomu, aby bol výrobok riadne užívaný, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny výrobku

Kupujúci má právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu. Lehota pre odstúpenie od kúpnej zmluvy je 14 dní odo dňa od prevzatia výrobku. Zároveň je povinný o tejto skutočnosti informovať predávajúceho vyhlásením, že odstupuje od kúpnej zmluvy a výrobok chce vrátiť predávajúcemu bez udania dôvodu. Toto vyhlásenie kupujúceho je potrebné zaslať na e-mail archas.info@gmail.com, inak je predávajúci oprávnený zásielku neprevziať. Ako vyhlásenie kupujúceho slúži vzorový formulár Odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktorý je dostupný na stiahnutie v záložke „Vrátenie výrobku“. Po jeho odoslaní na e-mail predávajúceho potvrdí prijatie formulára predávajúci spätnou väzbou kupujúcemu. Kupujúci, ktorý odstúpil od kúpnej zmluvy je povinný vrátiť výrobok predávajúcemu bezodkladne po vyhlásení o odstúpení od kúpnej zmluvy, najneskôr však do 14 dní. Náklady spojené s vrátením výrobku znáša kupujúci. Výrobok musí byť nepoškodený, nepoužívaný, v stave, v akom ho kupujúci obdržal. Zásielku kupujúci posiela na adresu uvedenú v kontaktoch, prípadne v záložke „Vrátenie výrobku“.

Zásielku neposielať na dobierku – NEBUDE PREVZATÁ.

Po obdržaní zásielky s vráteným výrobkom bude jej obsah skontrolovaný a kupujúcemu bude vrátená plná cena za výrobok, vrátene nákladov na dopravu, dodanie a poštovné najneskôr do 14 dní od prijatia Odstúpenia od kúpnej zmluvy. 

Náklady na vrátenie výrobku znáša kupujúci.

Neakceptovanie odstúpenia od kúpnej zmluvy

Kupujúci berie na vedomie, že v súlade s ustanovením § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku nemôže od kúpnej zmluvy odstúpiť, ktorej predmetom je predaj tovaru, ktorý bol zhotovený, príp. upravený podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho.

Výroba na mieru kupujúceho je vždy dopredu vzájomne dojednaná a odsúhlasená písomnou formou prostredníctvom emailu predávajúceho archas.info@gmail.com .

Záručná/reklamačná doba na nový výrobok je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia výrobku kupujúcim.

Predávajúci zodpovedá za prípadné chyby výrobku a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku.

Vybavením reklamácie je odovzdanie opraveného výrobku, vrátenie kúpnej ceny, vyplatenie primeranej zľavy, písomná výzva na prevzatie plnenia, alebo odôvodnené zamietnutie.

Reklamácia sa nevzťahuje na chyby:

 • spôsobené nešetrným zaobchádzaním, nesprávnym ošetrovaním alebo mechanickým poškodením výrobku
 • nadmerným zaťažovaním výrobku
 • násilného poškodenia
 • prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením materiálu
 • zafarbením pri nevhodnej kombinácii odevu a doplnku
 • znečistením v dôsledku zanedbania údržby
 • používaním v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa bežne používa
 • zásahom do výrobku neoprávnenou osobou (neodborné opravy, úpravy)
 • vonkajšími vplyvmi, ako napr. náraz, pád
 • mechanickým poškodením - roztrhnutie, prerezanie, nadmerné zaťaženie, tepelné poškodenie, neúmerné fyzické zaobchádzanie a pod.

 

 

Alternatívny spôsob riešenia sporov

Predávajúci v zmysle zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji a zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov s účinnosťou od 1.2.2016 informuje kupujúceho, že v prípade, že nie je spokojný so spôsobom vybavenia reklamácie, alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má tento právo obrátiť sa so žiadosťou o nápravu a to prostredníctvom poštovej adresy alebo e-mailom na archas.info@gmail.com.

Ak predávajúci odpovie na žiadosť o nápravu zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, má kupujúci právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Podľa zákona č. 391/2015 Z. z. sú subjektmi orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z. z.. Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporov môže kupujúci podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Kupujúci môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO (RSO = riešenie sporov online), ktorá je dostupná online na tejto adrese: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK a má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk

Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr. ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur;  ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne.

Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

 

 

Tieto VOP nadobúdajú účinnosť odoslaním elektronickej objednávky kupujúcim predávajúcemu.

Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto VOP prečítal a súhlasí s nimi v plnom rozsahu.

Nepremeškajte novinky, akcie a zľavy!
Môžete sa kedykoľvek odhlásiť. Zasielame raz za 14 dní.
Copyright: archas.sk
Vytvorené na Eshop-rychlo.skEshop-rychlo.sk